దేవుని ప్రేమించుట – లోకమును ప్రేమించుట (Loving God – Loving the world)

దేవునికి ప్రియమైన వారైన యవ్వన సహోదర సహోదరీలకు మనతండ్రి అయిన దేవుని నుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు కృపా సమాధానములు కలుగును More...

by Victor | Published 2 years ago
By Victor On Wednesday, June 23rd, 2021
0 Comments

ఆదికాండము 19:26 :- ఉప్పు స్తంభము (Pillar of Salt)

బైబిలు పఠనము: కీర్తనలు 144:12 మా కుమారులు తమ   యవ్వన  కాలమందు ఎదిగిన మొక్కలవలె ఉన్నారు More...

By Victor On Wednesday, June 16th, 2021
0 Comments

ముఖ్యాంశము: యూవనస్థులు – ఎదిగిన మొక్కలు – మూల స్తంభములు

                                                                బైబిలు పఠనము: కీర్తనలు 144:12 మా కుమారులు తమ   యవ్వన  More...