ముఖ్యాంశము: యూవనస్థులు – ఎదిగిన మొక్కలు – మూల స్తంభములు

                                                                బైబిలు పఠనము: కీర్తనలు 144:12

మా కుమారులు తమ   యవ్వన  కాలమందు ఎదిగిన మొక్కలవలె ఉన్నారు మా కుమార్తెలు నగరునకై చెక్కిన మూల కంభముల వలె ఉన్నారు

క్రీస్తు నందు ప్రియమైన యూవన సహోదర సహోదరీ లారా, మన ప్రభువైన  ఏసుక్రీస్తు నామమున  మీకు శుభములు. యూవనస్థులు రాజభవనంలోని  ఆహ్లాదకరమైన మరియు ఫలభరితమైన ఎదిగిన మొక్కల వలె మరియు రాజు, రాజ్యాధి పతులు, రాజ కుటుంబము నివసించుటకు ఉపయోగ పడే భవనమునకు ఆధారపడదగిన అందమైన చెక్కబడిన  స్తంభములవలె ఉండుట అనునది ఎంతో అద్భుతమైన విషయము.

మన దేవుడైన ప్రభువు మనల్ని నడిపిస్తు౦డగా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయము చేయుచుండగా,  దేవుని చిత్తమైతే  ప్రతి వార౦ ఈ విభాగ౦లో దేవుని వాక్య౦లోని వివిధ స్తంభాల గురి౦చి కలసి ధ్యానం చేద్దాము

మొదటగా,  మీరు రెండింటినీ  ఎదిగిన మొక్కలుమూల స్తంభములు గమనించినట్లయితే, ఈ రెండు పోలికలు యువత యొక్క ఒక మంచి గుణమును సూచిస్తాయి. అది ఏమిటి? ఇది బలం లేదా శక్తి. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు వారి ఆధ్యాత్మిక, శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ, ఆర్థిక మరియు సామాజిక జీవితంలో యువత (మీరు) బలంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు, తద్వారా వారు రాబోయే రోజులలో జీవముగల దేవుని సంఘపు (రాజులకు రాజు మరియు ప్రభువులకు ప్రభువు యొక్క  రాజ భవనమునకు) పరిచర్య సమర్థ వంతముగా   జరిగించుటకు భవిష్యత్తు మూల స్తంభాలుగా, వారి జీవితాలలో రాజునకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూ, ఫలించే ఎదిగిన మొక్కలవలె ఉండవచ్చు.

‘స్తంభం’ అనే పదం ఆదికాండము పుస్తకం నుండి మొదలై ప్రకటన పుస్తకంలో ముగుస్తుంది, అంటే ఈ భూసంబంధమైన భవనంలో మాత్రమే కాకుండా, ఆయన శాశ్వతమైన రాజ్యంలో కూడా మీరు ఎప్పటికీ స్తంభంగా ఉండాలని ప్రభువు కోరుకుంటాడు, అదే ప్రభువు యొక్క ఆశ, మక్కువ మరియు కోరిక. ఆయన దృష్టిలో మీరు చాలా విలువైనవారు.

ప్రియమైన యువ సోదరుడా మరియు సోదరి, రాబోయే రోజుల్లో మొక్కలు మరియు స్తంభాలుగా మీరు సాధించగల గొప్ప పనులను మన ప్రభువు ప్రేమతో ఆశిస్తున్నాడు. మీ ఆధ్యాత్మిక బలం లేదా శక్తిని హరించివేస్తున్న ఈ మహమ్మారి పరిస్థితుల నుండి నిరుత్సాహపడకండి మరియు నిరాశ చెందకండి,  అది ప్రభువు నుండి మిమ్మల్ని దూరం చేస్తుంది. ప్రభువు ఈ రోజు మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. రండి.

మొక్కలు మరియు స్తంభాల గురించి ధ్యానం చేయడానికి ముందు, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మొక్కల మరియు స్తంభాలుగా దేవుని రాజభవనంలో పెంచడానికి మన బలం ఎలా పొందాలో ఆలోచిస్తాము, దానిపై మన ప్రభువు ఆనందించవచ్చు మరియు ఆధారపడవచ్చు. I యోహాను 2:14 ప్రకారం బలోపేతం కావడానికి మొదటి మార్గం, యవ్వనస్థులారా మీరు బలవంతులు, దేవుని వాక్యము మీయందు నిలుచు చున్నది; మీరు దుష్టుని జయించి యున్నారు. దేవుని వాక్యం మీకు బలాన్ని ఇస్తుంది, తద్వారా మీరు మా శత్రువు సాతానును ఓడించవచ్చు మరియు విజయవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు, కాని ఓడిపోయిన జీవితం మీకు బలహీనతను తెస్తుంది. అప్పుడు మీరు బలమైన మొక్క లేదా స్తంభంగా మారలేరు. మీ క్రమబద్ధమైన బైబిల్ పఠనంతో పాటు, దేవుని వాక్యమైన ఆత్మ యొక్క కత్తితో మిమ్మల్ని మీరు అమర్చడానికి వీలైనంత తరచుగా బైబిలు చదువుచూ ఉండాలి. (ఎఫెసీయులు 6:17).

ఆయన వాక్యం మీలో సమృద్ధిగా ఉండనివ్వండి (కొలొస్సయులు 3:16). మీలో నివసించడానికి మీరు దేవుని వాక్యం కాకుండా ఏదైనా (వార్తలు, పరిస్థితులు, రాజకీయాలు, ప్రపంచంలోని అభిరుచులు మొదలైనవి) వేరేవాటిని ప్రయత్నం చేస్తే, అది మిమ్మల్ని నిస్తేజంగా మరియు బలహీనంగా, మసకగా చేస్తుంది. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని తిని త్రాగాలి. ఇది మీ ఆకలి మరియు దాహాన్ని తీర్చుతుంది.

సామెతలు 15:30 మంచి సమాచారం (దేవుని వాక్యం కన్నా మించిన సమాచారం ఏముంది ?) ఎముకలకు పుష్టి నిచ్చును

సామెతలు 16:24 ఇంపైన మాటలు (దేవుని వాక్యం కన్నా మించిన ఇంపైన మాటలు ఏవి ?) ఎముకలకు ఆరోగ్యం.

నీ ఎముకలకు కలిగే ఈ పుష్టి మరియు ఆరోగ్యము నిన్ను బలపరచి కీర్తన 119: 11 ప్రకారము దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయకూడదని ఈ బలం మీకు సహాయం చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ప్రభువు ఇంట్లో ఒక ఎదిగిన మొక్క మరియు మూల స్తంభంగా ఉంటారు.

రెండవది, ప్రభువులో సంతోషించడం ద్వారా మీరు బలపడతారు, నెహెమ్యా 8:10 ‘ప్రభువు యొక్క ఆనందం మీ బలం’. ప్రభువులో ఎల్లప్పుడూ సంతోషించటానికి మిమ్మల్ని మీరు అలవాటు చేసుకోండి. ఫిలిప్పీయులకు 4: 4 ప్రభువులో ఎల్లప్పుడు సంతోషించుము. మరలా సంతోషించుము. మన ఆత్మలను ఉత్తేజ పరచే అద్భుతమైన పాట నాకు గుర్తుంది ‘Rejoice ever more for this is the will of God… మీ పట్ల ఆయన హృదయ చిత్తం ఆయనలో సంతోషించడమే. మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి అతను అన్ని రకాల వేదనలను మరియు దుఖాన్ని అనుభవించి మరణం వరకు కూడా వెళ్ళాడు (మత్తయి 26:38). కాబట్టి ప్రియమైన, యువ సోదరుడా మరియు సోదరి నీ రక్షణను గురించి, నీకు కలిగిన నిత్య జీవము గురించి, నీవు పొంచిన అనంతమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వా దా లను గురించి మరి ఎక్కువగా నీతో ఉన్న ప్రభువు యొక్క సన్నిధి గురించి సంతోశించి ఆనందించు, అప్పుడు నీవు అద్భుతమైన బలాన్ని పొందుతూ ఉంటావు.

దావీదు రాజు ఇలా అంటాడు కీర్తన 18: 1 ‘యెహోవా, నా బలమా నేను నిన్ను   ప్రేమించు చున్నాను. అప్పుడు అతను ఆ బలం వల్ల  పుట్టిన ప్రేమను బట్టి కీర్తనను ఆరంభించి 50 వచనాలు గల ఆ అద్భుత కీర్తనను గొప్ప  విమోచనతో ముగిస్తాడు. మీ ప్రేమ గురించి, మీ ఆత్మ సహచరుడు, మీ ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు గురించి బిగ్గరగా పాడండి, ఆయనలో సంతోషించండి, రాజుల రాజు యొక్క భవనంలో మొక్క మరియు స్తంభంగా ఉండటానికి మీకు ఖచ్చితంగా బలం లభిస్తుంది.

మీరు దేవుని వాక్యంలో ఎక్కువ సమయం గడుపుచు మరియు మీ యవ్వన జీవితంలో ఆయనతో ఆయనలో ఆనందిస్తారు గనుక మన ప్రియమైన ప్రభువు మరియు శక్తిమంతుడైన దేవుడు రాబోయే రోజుల్లో ఒక ఎదిగిన మొక్క మరియు మూల స్తంభంగా ఉండటానికి మిమ్మల్ని మరింత బలపరుస్తాడు.

About the Author

- I am a Saved sinner by the marvelous grace and mercy of my Lord and Savior, Almighty God JESUS CHRIST, washed by His Precious Blood and being prepared by His Word and His ministry of intersession to meet Him one day to stay with Him for ever and ever.

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.